§ 1. GENERELT
§1.1 Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende
almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD
§2.1 Tilbud er kun bindende for sælger i 5 dage.
§2.2 Tilbud skal accepteres af køber pr email.
§ 3. BETALING
§3.1 Betaling er 8 dage netto.
§3.2 Betaling skal finde sted ved overførsel til på faktura påført bankkonto.
§3.3 Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 1,5% pr måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
§3.4 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
§3.5 Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.
§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD
§4.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.
§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE
§5.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
§5.2 Levering til køber er inkluderet i håndterings/leveringsbegyret på kr. 150,- pr ordre.
§5.3 En overskridelse af leveringstiden med 5 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
§5.4 Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
§5.5 Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
§5.6 Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.
§ 6. EMBALLAGERING
§6.1 Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.
§ 7. MANGLER
§7.1 Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.
§7.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
§7.3 Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
§7.4 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
§7.5 Har køber ikke inden 1 uge efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
§ 8. MISLIGHOLDELSE
§8.1 Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.
§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING
§9.1 Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
§9.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
§9.3 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
§9.4 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
§ 10. LOVVALG OG VÆRNETING
§10.1 Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Odense.
§ 11. DESIGN OG ROYALTY
§11.1 Sælger ejer alle af denne producerede designs inkl. royalty til billeder, designs mm. Således kan køber på intet tidspunkt gøre krav om at få udleveret det af sælger designede materiale med billeder eller designs ejet af sælger. Køber betaler for indtastning og ikke design, derfor har køber intet krav på design
§11.2 Tastnings priser givet af sælger er forudsat at køber trykker hos sælger, vælger køber at trykke andetsteds er sælger således ikke berettiget til at udlevere det af sælger udarbejdede materiale hvis dette indeholder af sælger ejede royalty materiale. Køber er således forpligtiget til at betale det af sælger udarbejdede indtastning selvom køber vælger ikke at trykke hos sælger. Despositum refunderes ikke.
§11.3 Køber er berettiget til at få indtastet ikke indeholdende af sælger ejet royalty materiale mod betaling af fuld design pris på min. 1000,- eks moms.
§11.4 Har køber tidligere fået indtastet hos sælger samt trykt, er sælger forpligtiget til at udlevere det af sælger udarbejdede indtastning til køber uden royalty materiale ejet af sælger.
§11.5 Køber er til enhver tid berettiget til at endegyldigt at købe designet udarbejdet af sælger inkl. royalty materiale for en pris på min. 5.000,- eks moms. Ved køb af design inkl. af sælger ejet royalty materiale forpligter køber til forsvarligt at behandle dette design, således er køber ikke berettiget til at videresælge eller distribuere designet eller dele af dette, iflg. loven og digital ophavsret. Overholder køber ikke dette vil sælger kunne kræve erstatning for tabt fortjeneste iflg. loven om digital ophavsret. Således er køber forpligtiget til at sikre sig mod kopier foretaget af evt. trykkerier eller andre medier der behandler dette
§11.6 Ved købers bestilling af design hos sælger, er køber forpligtiget til at gøre sig forståeligt hvad denne ønsker designet, således at sælger ikke forspilder ressourcer på design som køber reelt ikke ønsker. Endvidere er køber forpligtiget til udførligt at gennemlæse korrekturen, således at sælger skal rette max 2 gange, er flere rettelser i korrekturen nødvendige, kan disse, hvis ikke anden aftale foreligger, blive en merudgift i design for køber.
§11.7 Er køber tidligere kunde hos sælger og ønsker en genbestilling af en tidligere ordre, vil der ikke blive en design udgift for køber. Dette er givet at genbestillingen er af nøjagtigt samme design som tidligere uden nogen rettelser. Ønsker køber at rette i tidligere design faktureres kr. 295,- inkl. max 2 gange korrektur. Tilføjelser til design er ikke inkluderet, derved er det udelukkende rettelser af allerede eksisterende tekst og billeder.